Saint Dyaneshwar Purskar

Dr. Shri Narayan Vishnu alias Nanasaheb Dharmadhikari Back

Dr. Shree. Narayan Vishnu Dharmadhikari was awarded ‘Saint Dyaneshwar Purskar’ by Sant Krupa Pratishthan, Pune on 1st December 2000.