Samarth Ramdas Swami Puraskar

Dr. Shri Narayan Vishnu alias Nanasaheb Dharmadhikari Back

Dr. Shree. Narayan Vishnu Dharmadhikari was awarded ‘Samarth Ramdas Swami Puraskar’ by Shri Ramdas Swami Sansthan on 18th May 1999.