Shiv Samarth Puraskar

Dr. Shri Narayan Vishnu alias Nanasaheb Dharmadhikari Back

Dr. Shree. Narayan Vishnu Dharmadhikari was awarded ‘Shiv Samarth Purskar’by Samartha Vyaspeeth, Pune on15th November 1999.